terminal by night (2)

Algemene voorwaarden

Nederlands recht en de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd door FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie, zijn uitsluitend van toepassing op al onze werkzaamheden.

De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Voorts kan de tekst van de NEV via deze link worden gedownload.

Geschillen die niet onder de arbitrageclausule vallen en die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Wij wijzen algemene voorwaarden gehanteerd door onze contractuele wederpartij uitdrukkelijk van de hand, tenzij wij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onze contractuele wederpartij hebben aanvaard.